فارسی

مقدمەای بر کردشناسی در اروپا

مقدمەای بر کردشناسی در اروپا نویسندگان: پ. قناتی کردو، مسعود محمد، د. جمال نبز، عبدالرحمن حاج معروف مترجم: محمد رٶوف یوسفی‌نژاد چاپ اول – زمستان ١٣٧٩ دانلود: مقدمەای بر کردشناسی در اروپا

Read More »

خلق کرد چە میگوید و چە میخواهد

خلق کرد چە میگوید و چە میخواهد، همراە با اسامی و زندگینامە برخی از شهدای خلق کرد سازمان پیکار در راە ازادی ‌طبقە کارگر دی ماە ١٣٥٨ دانلود: خلق کرد چە میگوید و چە میخواهد

Read More »

افسانە خلقهای ایران

افسانە خلقهای ایران م. ماکان از انتشارات بنگاە انتشارات مزدك، شمارە ٩ – ایتالیا دانلود: افسانە خلقهای ایران * برای دانلود کتاب واقعیت خلقهای ایران و افسانە م ـ ماکان اینجا کلیک کن

Read More »

مقایسە تطبیقی مفهوم عشق در اشعار احمد شاملو و شیرکو بیکس

مقایسە تطبیقی مفهوم عشق در اشعار احمد شاملو و شیرکو بیکس (با توجە بە دیدگاە اریک فروم) بارزان مصطفی محمد پایان‌نامە برای دریافت درجە کارشناسی ارشد (M.A)، گرایش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاە پیام نور، واحد تهران جنوب، دانشگاە علوم انسانی تابستان ١٣٩٩ دانلود: مقایسە تطبیقی مفهوم عشق در اشعار احمد شاملو و شیرکو بیکس

Read More »

خاطرات و دردها

خاطرات و دردها نویسندە: سنار مامدی چاپ نخست – ١٣٧٩ (٢٠٠٠م) نشر: الفابت ماکزیما – سوئد دانلود: خاطرات و دردها

Read More »