فارسی

خاطرات و دردها

خاطرات و دردها نویسندە: سنار مامدی چاپ نخست – ١٣٧٩ (٢٠٠٠م) نشر: الفابت ماکزیما – سوئد دانلود: خاطرات و دردها

Read More »

مباحثی دربارە جایگاە جنبش خلق کرد در انقلاب سراسری ایران

مباحثی دربارە جایگاە جنبش خلق کرد در انقلاب سراسری ایران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت جناح چپ) چاپ اول – اردبهیشت ١٣٦٠ دانلود: مباحثی دربارە جایگاە جنبش خلق کرد در انقلاب سراسری ایران

Read More »

اسطورەهای بین النهرینی

اسطورەهای بین النهرینی تالیف: هنریتا مک‌کال ترجمە: عباس مخبر چاپ دوم – ١٣٧٥ نشر مرکز – تهران چاپ سعدی – تهران دانلود: اسطورههای بین النهرینی

Read More »

مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران

مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران نویسندە: جمال صفری چاپ اول انتشارات مصدق – فاطمی دانلود: جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، جلد چهارم، جلد پنجم، جلد ششم، جلد هفتم، جلد هشتم، جلد نهم، جلد دهم، جلد یازدهم، جلد دوازدهم، جلد سیزدهم، چهاردهم، جلد پانزدهم، جلد شانزدهم، جلد هفدهم، جلد هیجدهم

Read More »

نسل کشی در عراق، هجوم انفال بە کردها

نسل کشی در عراق، هجوم انفال بە کردها امادەکردن: دیدبان حقوق بشر و دیدبان خاور میانە انگلیسی بە کوردی: محمد صالح توفیق کوردی بە فارسی: رشید حیدری از انتشارات مرکز فرهنگی جمال عرفان چاپ اول – ٢٠١٤ چاپخانە کمال – سلیمانیە، کردستان دانلود: نسل کشی در عراق

Read More »