فارسی

سفر بدون بازگشت

سفر بدون بازگشت نویسندە: سلام عزیزی مترجم: منصور اسماعیل‌زادە مکری انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات حزب دمکرات کوردستان ایران مجموعە کتاب‌های تیشك – شمارە ٥ دانلود: سفر بدون بازگشت * بۆ خوێندنەوەی ئەم کتێبە بە زمانی کوردی ئێرە دابگرە.

Read More »

مقدمەای بر کردشناسی در اروپا

مقدمەای بر کردشناسی در اروپا نویسندگان: پ. قناتی کردو، مسعود محمد، د. جمال نبز، عبدالرحمن حاج معروف مترجم: محمد رٶوف یوسفی‌نژاد چاپ اول – زمستان ١٣٧٩ دانلود: مقدمەای بر کردشناسی در اروپا

Read More »

خلق کرد چە میگوید و چە میخواهد

خلق کرد چە میگوید و چە میخواهد، همراە با اسامی و زندگینامە برخی از شهدای خلق کرد سازمان پیکار در راە ازادی ‌طبقە کارگر دی ماە ١٣٥٨ دانلود: خلق کرد چە میگوید و چە میخواهد

Read More »