جینۆساید

مجزرة مریعة في سجن اربیل

مجزرة مریعة في سجن اربیل بقلم: صحفي من کردستان العراق من منشورات حزب الشعب الدیمقراطي الکردستاني – فرع اوروبا الطبعة الاولی – ١٩٨٨ الرابط: مجزرة مریعة

Read More »

نسل کشی در عراق، هجوم انفال بە کردها

نسل کشی در عراق، هجوم انفال بە کردها امادەکردن: دیدبان حقوق بشر و دیدبان خاور میانە انگلیسی بە کوردی: محمد صالح توفیق کوردی بە فارسی: رشید حیدری از انتشارات مرکز فرهنگی جمال عرفان چاپ اول – ٢٠١٤ چاپخانە کمال – سلیمانیە، کردستان دانلود: نسل کشی در عراق

Read More »

شمیلە، مصاحبە روزنامە نگاری

شمیلە، مصاحبە روزنامە نگاری نویسندە: عارف قربانی مترجم: دلنیا کاموسی از انتشارات مرکز فرهنگی جمال عرفان چاپ اول – ٢٠١٤ چاپخانە کمال – کردستان سلیمانیە دانلود: شمیلە

Read More »

تیمور، دیدار شاهد

تیمور، دیدار شاهد نویسندە: عارف قربانی مترجم: رشید حیدری از انتشارات مرکز فرهنگی جمال عرفان چاپ اول – ٢٠١٤ چاپخانە کمال – کردستان سلیمانیە دانلود: تیمور

Read More »