تاثیرات اقتصادی جنگ هشت ساله عراق ایران در کردستان عراق

تاثیرات اقتصادی جنگ هشت ساله عراق ایران در کردستان عراق
نگارش: جوهر احمد
پایان نە برای دریافت درجە کارشناسی ارشد در رشتە تاریخ، گرایش تاریخی ایران اسلامی.
بهمن ١٣٩٥ (٢٠١٦)
دانلود:

تاثیرات اقتصادی جنگ هشت ساله عراق ایران در کردستان عراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*