کۆمەڵە توێژینەوەیەك لە گۆڤاری فرهنگ ایلام

کۆمەڵە توێژینەوەیەك لە گۆڤاری فرهنگ ایلام

* استعاره های مفهومی رنگ در زبان کردی ایلامی. دوره ١٤، شماره ٣٨-٣٩، خرداد ١٣٩٢، ص ٢٨-٣٧
* زاگرس مرکزی و مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای – محلی. دوره ١٤، شماره ٣٨-٣٩، خرداد ١٣٩٢، ص ٧٠-٩١
* نگاهی به عناصر بومی در شعر امروز شاعران ایلامی. دوره ١٤، شماره ٣٨-٣٩، خرداد ١٣٩٢، ص ١٣٢-١٥٣
* تحولات مذهبی در استان ایلام از ورود اسلام تا پایان دوره‌ی والیان. دوره ١٤، شماره ٣٨-٣٩، خرداد ١٣٩٢، ص ١٧٥-١٩٣
* کارکردهای آشکار و پنهان زیارتگاه‌های ایلام ١٣٢٠-١٣٩٠. دوره ١٤، شماره ٤٠-٤١، خرداد ١٣٩٢، ص ٧-٢٩
* در جستجوی مرهشی باستان در منطقه پشت‌کوه استان ایلام. دوره ١٤، شماره ٤٠-٤١، خرداد ١٣٩٢، ص ٣٠-٤٦
* مقایسه‌ی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسانی و کردی ایلامی. دوره ١٤، شماره ٤٠-٤١، خرداد ١٣٩٢، ص ٦٨-٨٠
* بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه‌ی آن در استان ایلام (در دهه‌ی ١٣٨٠). دوره ١٥، شماره ٤٢-٤٣، خرداد ١٣٩٣، ص ٥٦-٦٨
* تجلی افلاك و اختران در دیوان غلامرضا خان ارکوازی. دوره ١٥، شماره ٤٢-٤٣، خرداد ١٣٩٣، ص ٦٩-٨٣
* مطالعه‌ی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و جمعیتی زنان حاشیه‌نشین شهر ایلام (مورد مطالعه: نواحی بان برز، بان بور و سبزی آباد شهر ایلام). دوره ١٥، شماره ٤٢-٤٣، خرداد ١٣٩٣، ص ١٠٣-١١٩
تصویرسازی با عناصر طبیعت در شعر ایلام با تکیه بر شعر ده شاعر معاصر ایلامی. دوره ١٥، شماره ٤٢-٤٣، خرداد ١٣٩٣، ص ١٢٠-١٤٦
* روابط ایران و عراق در عصر پهلوی (با نگاهی به نقش مردم ایلام در روابط دو کشور). دوره ١٥، شماره ٤٢-٤٣، خرداد ١٣٩٣، ص ١٤٧-١٦٥
* بررسی مجموعه آثارموجود در تنگه بهرام چوبین شهرستان دره شهر. دوره ١٥، شماره ٤٤-٤٥، اسفند ١٣٩٣، ص ٧٨-٩٤
* تحلیل مقاومت های هرمزان مهرگانی، در برابر اعراب مسلمان. دوره ١٥، شماره ٤٤-٤٥، اسفند ١٣٩٣، ص ١٢٥-١٣٧
* نسبیت زبانی در واژگان خویشاوندیِ گویش لکی دره‌شهر: یک بررسی تطبیقی با زبان فارسی. دوره ١٥، شماره ٤٤-٤٥، اسفند ١٣٩٣، ص ١٣٨-١٥٤
* بررسی معیار‌های رده‌شناختی گویش کردی ایلام. دوره ١٦، شماره ٤٦-٤٧، خرداد ١٣٩٤، ص ٤١-٥٤
* بررسی و تحلیل جایگاه ایالات ماسبذان و مهرجانقذق (ایلام) در دورە خلافت عباسی. دوره ١٦، شماره ٤٦-٤٧، خرداد ١٣٩٤، ص ٥٥-٧٤
* گیاهان دارویی و خوراکی روستای سراب‌کلان استان ایلام. دوره ١٦، شماره ٤٦-٤٧، خرداد ١٣٩٤، ص ١٣٥-١٦٦
* بررسی جایگاه زن در جامعه سنتی ایلام با نگاهی به مثنوی «والیه». دوره ١٦، شماره ٤٦-٤٧، خرداد ١٣٩٤، ص ١٧٥-١٨٧
* بازتاب فرهنگ پیشرفتۀ ایلام باستان در اندیشۀ کوروش هخامنشی. دوره ١٦، شماره ٤٨-٤٩، اسفند ١٣٩٤، ص ٤٥-٥٨
* مساله شناسی و اولویت بندی آسیب ها و مسائل فرهنگی مورد مطالعه: استان ایلام. دوره ١٦، شماره ٤٨-٤٩، اسفند ١٣٩٤، ص ١٦٥-١٨٦
* پژوهشی تطبیقی در چند باور عامیانۀ ایلام و انعکاس آنها در متون کهن ادبیات فارسی. دوره ١٧، شماره ٥٠-٥١، شهریور ١٣٩٥، ص ٧-٢٢
* سیر ادبیات داستانی در ایلام. دوره ١٧، شماره ٥٠-٥١، شهریور ١٣٩٥، ص ٦٣-٧٥
* بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ عامۀ مردم ایلام. دوره ١٧، شماره ٥٠-٥١، شهریور ١٣٩٥، ص ٧٦-٩٢
*بررسی مقایسه‌ای عملکرد فرهنگی شهرستان‌های استان ایلام. دوره ١٧، شماره ٥٠-٥١، شهریور ١٣٩٥، ص ٩٣-١٠٧
* جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورۀ سلجوقی. دوره ١٧، شماره ٥٢-٥٣، اسفند١٣٩٥، ص ٤-٢٤
* جایگاه و اقدامات ابوجعفر صیمری در تحولات سیاسی – اجتماعی عصر آل‌بویه. دوره ١٨، شماره ٥٤-٥٥، شهریور١٣٩٦، ص ٢٣-٣٥
* بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایلام (تقدس آب و چشمه، احترام به نان و نمک، کارد و کفن). دوره ١٨، شماره ٥٤-٥٥، شهریور١٣٩٦، ص ١٠٠-١١١
* ساختار «فعل» در گویش خزلی. دوره ١٨، شماره ٥٤-٥٥، شهریور١٣٩٦، ص ١٣٤-١٥١
* بررسی نوستالژی در دیوان غلامرضا ارکوازی. دوره ١٨، شماره ٥۶-٥۷، اسفند١٣٩٦، ص ۷۲-۸۷
* بررسی ساختار گروه اسمی گویش کلهری از گویش‌های زبان کردی بر پایۀ نحو ایکس – تیره. دوره ١٨، شماره ٥۶-٥۷، اسفند١٣٩٦، ص ۱۱۸-۱۳۸
* بررسی وضعیت جغرافیایی و تاریخی حکومت‌های غرب و جنوب غرب ایران در هزارۀ سوم و دوم ق.م. دوره ١۹، شماره ٥۸-٥۹، شهریور١٣٩۷، ص ۳۶-۵۶
* بررسی تعامل دولت مرکزی و حاکمان محلی در دورۀ پهلوی اول با تأکید بر رویارویی والی پشتکوه (ایلام) و شیخ خزعل. دوره ١۹، شماره ٥۸-٥۹، شهریور١٣٩۷، ص ۵۷-۷۶
* کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامزاده‌ها، بقاع متبرکه و روادگاه‏های ایوان. دوره ١۹، شماره ٥۸-٥۹، شهریور١٣٩۷، ص ۲۰۳-۲۲۲
* بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ عشایری (مطالعۀ موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام). دوره ١۹، شماره ٦٠-٦١، اسفند١٣٩۷، ص ١٥٥-١٨٠
* بررسی روابط سیاسی حسن‌ خان والی با حکومت مرکزی قاجار (شاهزادگان قاجاری). دوره ٢٠، شماره ٦٢-٦٣، شهریور١٣٩٨، ص ٧-٢٨
* بررسی تطبیقی سوگ‌آیین‌های لری و کردی با سنت سوگواری در میان‌رودان. دوره ٢٠، شماره ٦٢-٦٣، شهریور١٣٩٨، ص ٧٤-٨٩
* تحلیل مردم‌شناختی پوشاک در استان ایلام (مطالعۀ موردی: تیرۀ مرشدوند از ایل خزل). دوره ٢٠، شماره ٦٢-٦٣، شهریور١٣٩٨، ص ٩٠-١١٧
* بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن. دوره ٢٠، شماره ٦٢-٦٣، شهریور١٣٩٨، ص ١١٨-١٤١
* پیامدهای اصلاحات ارضی در غرب ایران (مطالعۀ موردی: ایلام، کرمانشاه و لرستان). دوره ٢٠، شماره ٦٢-٦٣، شهریور١٣٩٨، ص ١٤٢-١٦٥
* واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه. دوره ٢٠، شماره ٦٤-٦٥، اسفند١٣٩٨، ص ٣٤-٥٣
* بررسی مضامین شعری مجموعۀ «الیمایس» جلیل صفربیگی. دوره ٢٠، شماره ٦٤-٦٥، اسفند١٣٩٨، ص ١٥٠-١٧٧
* واکاوی درون‌مایۀ شعر رضوی در سروده‌های شاعران معاصر ایلام. دوره ٢٠، شماره ٦٤-٦٥، اسفند١٣٩٨، ص ١٧٨-١٩٨
* بررسی پوشاک بانوان ایلامی و تحلیل مردم‌شناختی آن. دوره ٢٠، شماره ٦٤-٦٥، اسفند١٣٩٨، ص ٢٢٤-٢٤٦
* کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران. دوره ٢١، شماره ٦٦-٦٧، شهریور١٣٩٩، ص ٣٤-٥٢
* تبارشناسی هویت ایلی و چالشهای ولایت بیات در ایلام از زمان سلجوقیان تا قاجار. دوره ٢١، شماره ٦٦-٦٧، شهریور١٣٩٩، ص ١٣٢-١٤٧
* بررسی و تحلیل شورش مردم ایلام در سال 1308 ه‍.ش. دوره ٢١، شماره ٦٦-٦٧، شهریور١٣٩٩، ص ١٤٨-١٦٩
* هفت‌گانه‌ها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشۀ تاریخی آنها. دوره ٢١، شماره ٦٦-٦٧، شهریور١٣٩٩، ص ١٧٠-١٨٥
* بررسی شیوه‌های اجتماعی کردن فرزندان (مورد مطالعه: شهر ایلام). دوره ٢١، شماره ٦٦-٦٧، شهریور١٣٩٩، ص ١٨٦-٢٠٤
* افسانه چنگ ‌پری، نمونه‌ای از اسطوره‌شناسی علوم زمین در فرهنگ عامه (مطالعۀ موردی: شهرستان ایوان غرب، استان ایلام). دوره ٢١، شماره ٦٨-٦٩، اسفند١٣٩٩، ص ٣٤-٦٢
* تحلیل فضایی نقش مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی و ابعاد توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام). دوره ٢١، شماره ٦٨-٦٩، اسفند١٣٩٩، ص ٨٦-١١١
* طنز در رباعیات جلیل صفربیگی. دوره ٢٢، شماره ٧٠-٧١، شهریور١٤٠٠، ص ١١٧-١٤٧
* مهاجرت ساکنان پشتکوه به عراق در دورۀ قاجار و پهلوی و تحلیل اقدامات صورتگرفته برای بازگشت آنان. دوره ٢٢، شماره ٧٠-٧١، شهریور١٤٠٠، ص ١٧٢-٢٠٤
* واکاوی علل و عوامل سیاست جابه‌جایی کردها در دورۀ شاه عباس اول. دوره ٢٢، شماره ٧٢-٧٣، اسفند١٤٠٠، ص ٧-٣٠
*

QR Kod

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*